Guda funa, maḓuvha zwoṱhe.

Sua ikha imeiḽi thihi. Sua ifanela 3 mimunithi wa tshifhinga avho.

Thoma ṋamusi!

Ṱhalusamaipfi: Venda -

  • Thuthuthu
  • Thuthuthu
  • Ipfi Ṋamusi: Mutheo
  • Humbula
  • Vhifha Muvhilini
  • Nona
  • Ipfi Ṋamusi: Vhudemokirati