Guda funa, maḓuvha zwoṱhe.

Sua ikha imeiḽi zwiswa vhurifhi thihi. Sua ifanela 3 mimunithi wa tshifhinga avho.

Thoma ṋamusi!

Venda kasahorow

Ṱhalusamaipfi: Venda -

  • Thuthuthu
  • Thuthuthu
  • Ipfi Ṋamusi: Vhudemokirati
  • Tshumelo
  • Tshisamelo
  • Luṱingo
  • Sofa