Tshivenda Numbers Zero To 20

read

Tshivenda Numbers Zero To 20

Venda: Count From Zero To Twenty 0 0 - zero 1-10 1 - thihi 2 - mbili 3 - raru 4 - iṋa 5 - ṱ

"No" in Tshivenda

read

"No" in Tshivenda

Hai, hai, hai Hai! Hai, Mama! Hai, hai, hai Hai! Hai, Papa! Hai, hai, hai Hai! Hai, Baba! Hai, hai,

Start Learning In Tshivenda Today

read

Start Learning In Tshivenda Today

You grow if you learn something new. Learning new words in Tshivenda is a great way to start. Start

"One, 1" in Tshivenda

read

"One, 1" in Tshivenda

Zero: 0. Thihi: 1. Tshivenda Dictionary zero thihi

"Two, 2" in Tshivenda

read

"Two, 2" in Tshivenda

Mbili: 2. Zero, zero. Thihi, thihi. Mbili, mbili. Tshivenda Dictionary zero thihi mbili

Raru

read

Raru

Raru: 3. Zero, zero. Thihi, thihi. Mbili, mbili. Raru, raru. Tshivenda Dictionary zero thihi mbili

Iṋa

read

Iṋa

Iṋa: 4. Zero, zero. Thihi, thihi. Mbili, mbili. Raru, raru. Iṋa, iṋa. Tshivenda Dictionary zero thi

Ṱhanu

read

Ṱhanu

Ṱhanu: 5. Zero, zero. Thihi, thihi. Mbili, mbili. Raru, raru. Iṋa, iṋa. Ṱhanu, ṱhanu. Tshivenda Dict